Lahden venekerho ry:n säännöt

LAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT
 

Patentti- ja rekisterihallituksen 12.1. 2017 hyväksymät säännöt
 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden venekerho ry ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistys on perustettu 20.1.1983. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä seura. Seura voi kuulua jäsenenä veneilyjärjestöihin ja –liittoihin.

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on veneilijöiden yhteistoiminnan kehittäminen veneiden nostojen ja laskujen, retkien, matkapurjehduksen, kilpailujen ja illanviettojen avulla, veneilyn turvallisuuden parantaminen koulutuksen ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa harjoitettavan yhteistyön avulla, Kymijoen vesistön tilan ja rantojen rakentamisen seuraaminen ja vaikuttaminen niin, että vesistön virkistyskäyttö turvataan sekä hyvän merimiestavan ylläpitäminen jäsentensä keskuudessa.
 

3 § Toiminnan mahdollistaminen

Toimintansa tukemiseksi seura on oikeutettu järjestämään juhlia, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia tarvittavin luvin, hakemaan ja vastaanottamaan erilaisia tukia sekä ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura on oikeutettu välittämään jäsenilleen veneily- ja merenkulkutarvikkeita sekä harjoittamaan julkaisutoimintaa. Seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 

4 § Seuran jäsenyys

Seuran jäseninä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä ja kannatusjäseniä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneen Suomen kansalaisen, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuraan kuuluvat alukset voivat käyttää seuran tunnusviiriä. Seura antaa rekisterissään olevalle vuosittain katsastetulle veneelle venetodistuksen, joka on virallinen todistus seuran perälipun käyttöoikeudesta. Kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksessa, johtokunnan esityksestä kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut seuran hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenvelvollisuutta. Perhejäseneksi hyväksytään samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva perheenjäsen ilmoituksen perusteella ilman eri hakemusta. Kannatusjäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.
 

5 § Seurasta eroaminen ja erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut seuran tarkoitusperiä vastaan, on laiminlyönyt velvoitteensa yhdistystä kohtaan, on toiminut seuran sääntöjen, päätösten tai hyvien tapojen vastaisesti tai on toiminnallaan aiheuttanut seuralle huomattavaa vahinkoa. Erottamistapauksessa on asianosaista kuultava. Erottamispäätös on tuotava jäsenkokouksen käsiteltäväksi, jos edellä mainitulla perusteella erotettu jäsen sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii 14 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamisesta. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisen jälkeen, katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi ja poistetaan jäsenluettelosta. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan kuluvan kalenterivuoden loputtua. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle jäsen- ja muut maksunsa kyseisen kalenterivuoden loppuun saakka.
 

6 § jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Näistä ja muista maksuista sekä mahdollisista maksuista vapauttamisista päättää seuran syyskokous vuosittain. Seuran kokouksen päätöksellä, johon vaaditaan 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä, voidaan jäsenille asettaa erityistarkoituksia varten ylimääräinen jäsenmaksu, joka ei kuitenkaan saa olla vuotuista jäsenmaksua suurempi.
 

7 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous, joita ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa ja ylimääräiset kokoukset. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle aina kun johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenluvusta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kutsu kokoukseen on toimitettava aikaisintaan yhtä kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle joko ilmoitetulle sähköpostiosoitteelle tai ilmoitettuun osoitteeseen postitetulla kirjeellä.
  
8 § Seuran hallituksena toimii johtokunta

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa johtokunta, joka toimii seuran hallituksena. Siihen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi ja 6 muuta varsinaista sekä 4 varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on 1 kalenterivuosi ja johtokunnan jäsenten 2 kalenterivuotta siten, että puolet jäsenistä valitaan syyskokouksessa erovuoroisten tilalle. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan varakommodoriksi sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

9 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

 • edustaa seuraa ja toimia sen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
 • lain ja sääntöjen sekä seuran päätösten mukaan huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
 • huolehtia siitä, että seuran kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 • hinnoitella vapaaehtoisten tapahtumien kulujen kattamiseksi perittävät osanottomaksut ja palveluiden käyttömaksut
 • suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen mukaisesti
 • pitää seuran jäsenistä luetteloa ja seuran jäsenten aluksista alusluetteloa
 • muodostaa mahdolliset toimikunnat ja valvoa niiden toimintaa
 • laatia tarpeen vaatimia ohjeita ja järjestyssääntöjä ja valvoa niiden noudattamista
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat
 • päättää seuran huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä ulkopuolisille myöntäjille
 • ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

10 § Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin.

 

11 § Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi 15. helmikuuta mennessä ja toiminnantarkastajan on toimitettava ne johtokunnalle lausuntoineen viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.
 

12 § Kevätkokousasiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

13 § Syyskokousasiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitellään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • Vahvistetaan seuran toimesta kannettavien jäsen-, liittymis- ja muiden maksujen sekä mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun ja palkkioiden suuruus
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan kolme johtokunnan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 
  

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta voi päättää seuran kokous 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous on uusittava enintään 4 kuukauden kuluttua ensimmäisestä purkamisesta päättävästä kokouksesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

16 § Muuta

Näiden säädösten lisäksi yhdistyksessä sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa yhdistyslakia.